Organization Committee

Conference General Chairs:
 • Jun Zhao,  Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
 • Frank van Harmelen,  Vrije Universiteit Amsterdam
Program Committee Chairs:
 • Jie Tang,  Tsinghua University
 • Xianpei Han,  Institute of Software Research, Chinese Academy of Sciences
Local Chairs:
 • Yuzhi Zhang,  Nankai University
 • Xiaowang Zhang,  Tianjin University
Publicity Chairs:
 • Guilin Qi,  Southeast University
 • Bin Xu,  Tsinghua University
Publication Chairs:
 • Quan Wang,  Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
 • Xianyong Li,  Xihua University
Tutorial Chairs (ATT):
 • Huajun Chen, Zhejiang University
 • Xiaodan Zhu, Queen’s University
Evaluation Chairs:
 • Haofen Wang,  Gowild
 • Lei Zou,  Peking University
Top Conference Reviewing Chairs:
 • Yanghua Xiao,  Fudan University
 • Ming Liu,  Harbin Institute of Technology
 • Qili Zhu,  Shanghai Jiao Tong University
Poster/Demo Chairs:
 • Tieyun Qian,  WuHan University
 • Wei Hu,  Nanjing University
Sponsorship Chairs:
 • Kang Liu,  Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
 • Siwei Yu,  WuHan University
Industry Track Chairs:
 • Wei Zhang,  Alibaba
 • Xipeng Qiu,  Fudan University
Panel Chairs:
 • Xiaoyan Zhu,  Tsinghua University
 • Bing Qin,  Harbin Institute of Technology
Website Chair:
 • Yubo Chen,  Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Area Chairs:

*REPRESENTATION LEARNING FOR KNOWLEDGE GRAPH:
 • Quan Wang,  Institute of information engineering, Chinese Academy of Sciences
 • Yang Yang,  Zhejiang University
*KNOWLEDGE GRAPH CONSTRUCTION AND INFORMATION EXTRACTION:
 • Longhua Qian,  Soochow University
 • Huawei Shen,  Institute of Computing and Research, Chinese Academy of Sciences
*MINING HETEROGENEOUS KNOWLEDGE GRAPHS:
 • Chuan Shi,  Beijing University of Posts and Telecommunications
 • Lei Zou,  Peking University
*KNOWLEDGE STORAGE AND INDEXING:
 • Yanghua Xiao,  Fudan University
 • Qili Zhu,  Shanghai Jiao Tong University
*LANGUAGE UNDERSTANDING AND MACHINE READING:
 • Yansong Feng,  Peking University
 • Tong Xu,  University of Science & Technology China
*QUESTION ANSWERING AND SEMANTIC SEARCH:
 • Minlie Huang,  Tsinghua University
 • Daifeng Li,  Sun Yat-sen University
*LINKED DATA AND SEMANTIC INTEGRATION:
 • Gong Cheng,  Nanjing University
 • Chunzhi Wang,  Beijing Normal University
*KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING:
 • Guilin Qi,  Southeast University
 • Wei Hu,  Nanjing University