Paper list

Chinese

 1. Shengtian Sang, Zhihao Yang, Xiaoxia Liu, Lei Wang, Hongfei Lin and Jian Wang. GrEDeL:一种融合知识图谱与深度学习的药物发现方法
 2. Yaojie Lu, Hongyu Lin, Xianpei Han and Le Sun. 基于语言学扰动的事件检测数据增强方法
 3. Mingyu Cao, Qingqing Li, Zhihao Yang, Lei Wang, Yin Zhang, Hongfei Lin and Jian Wang. 基于知识图谱的原发性肝癌知识问答系统
 4. Yue Wang and Richong Zhang. 基于动态规划的知识库问答方法
 5. 陈彦光, 刘海顺, 李春楠, 刘静, 孙媛媛, 杨亮 and 林鸿飞. 基于司法案例的知识图谱构建技术研究
 6. 宋希良, 韩先培 and 孙乐. 面向新类型人名识别的Data Augmentation方法
 7. 李泽宇, 王韶杰, 戴新宇 and 程龚. 面向高考地理选择题的问题模板化研究
 8. Yunqi He, Longhua Qian and Guodong Zhou. 基于句法和语义特征的疾病名称识别
 9. 沈永新, 李直旭, 王科, 马杰 and 曹芳菲. 基于词共现图的属性知识库迭代自增式扩展算法
 10. 向政鹏, 盛剑, 秦兵, 刘铭, 王利锋 and 王巍. 多场景文本的细粒度命名实体识别
 11. Bo An, Xianpei Han and Le Sun. 融合知识表示的知识库问答系统
 12. Bin Wang, Jianyi Guo, Yantuan Xian, Hongbin Wang and Zhengtao Yu. 融合多特征的基于距离监督的中文领域实体关系抽取
 13. Xia Li, Chengbiao Liu and Haoyou Zhang. 基于局部及全局信息融合的跨语言句子语义相似度模型
 14. Lin Wang and Wuying Liu. 基于关键体词抽取的韩国语自动文摘

English

 1. Zhiwei Zhang, Lingling Zhang, Hao Zhang, Weizhuo He, Zequn Sun, Gong Cheng, Qizhi Liu, Xinyu Dai and Yuzhong Qu. Towards Answering Geography Questions in Gaokao: A Hybrid Approach
 2. Hualong Zhang, Liting Liu, Shuzhi Cheng and Wenxuan Shi. Distant Supervision for Chinese Temporal Tagging
 3. Yongrui Chen, Huiying Li and Zejian Xu. Convolutional Neural Network-based Question Answering over Knowledge Base with Type Constraint
 4. Zehao Guo, Zhenyu Wang and Rui Zhang. MMCRD:An Effective Algorithm for Deploying Monitoring Point on Social Network
 5. Shumin Deng, Huajun Chen, Jeff Z. Pan and Chen Jiaoyan. Deep Learning for Knowledge-Driven Ontology Stream Prediction
 6. Lingbing Guo, Qingheng Zhang, Weiyi Ge, Wei Hu and Yuzhong Qu. DSKG: A Deep Sequential Model for Knowledge Graph Completion
 7. Yang Li, Qingliang Miao, Tong Guo, Ji Geng, Changjian Hu and Feiyu Xu. Pattern Learning for Chinese Open Information Extraction
 8. Pengfei Cao, Yubo Chen, Kang Liu and Jun Zhao. Adversarial Training for Relation Classification with Attention based Gate Mechanism
 9. Xinyu Zuo, Yubo Chen, Kang Liu and Jun Zhao. Event Coreference Resolution via a Multi-loss Neural Network without Using Argument Information
 10. Xufeng Li, Richong Zhang, Jianlei Yang and Hongyuan Ma. Entity Linking for Encyclopedia Infoboxes based on GBDT and LR
 11. Jifan Yu, Liangming Pan and Juanzi Li. Predicting Concept-based Research Trends with Rhetorical Framing
 12. Jiayu Ding, Xiaohuan Cao, Linmei Hu and Chuan Shi. Meta-Path based Text Feature Enrichment Using Knowledge Graph
 13. Shan Jiang, Bohan Li, Dong Yu and Chunhua Liu. Knowledge Augmented Inference Network for Natural Language Inference
 14. Qiu Ji, Guilin Qi, Huan Gao and Tianxing Wu. Survey on Schema Induction From Knowledge Graphs
 15. Yulai Yang, Lei Hou and Juanzi Li. Domain Adaptive Question Answering over Knowledge Base
 16. Yanxia Meng, Yuchen Peng and Li Wang. An Improved Algorithm Of Maximal Information Coefficient Based On Dynamic Equipartition